Velkommen til oss, du finner oss i andre etasje i Stod Samfunnshus.

Sammen skaper vi et godt og inkluderende lokalsamfunn!

Vi har aktiviteter og tilbud til alle innbyggere i bygda, og vi legger vekt på at det skal være enkelt å delta.
Noen aktiviteter er tilpasset eldre, noen aktiviteter er tilpasset barn og unge, mens andre aktiviteter er møteplasser for alle aldre på tvers av generasjoner.
Vi formilder tjenester for og med enkeltpersoner, frivillige, offentlige instanser og organisasjoner.


AKTIVITETER
Fredagskaffe hver fredag kl. 11-13
Småbarnstreff annenhver tirsdag kl. 10-12
Strikkekaffe
Kurs
Leseombud og aktivitetsvenner på Stod Sykeheim
Bolystprosjekt med ulike grupper
BEFEST – BEdre FEllesskap og inkludering for barn og unge i STod
Sommersprell i Stod

BLI FRIVILLIG
Vi trenger deg som frivillig og alle kan bidra med noe.
Si fra her hvis du vil være frivillig, så tar vi kontakt og finner sammen med deg noe du har lyst til å være med på.
Frivillig arbeid skaper tilhørighet; Vi har et fellesskap og gjør ting sammen.
Forskning viser at folk som driver med frivillighet får bedre helse fra de er 40 år. Det gjelder både mentalt og fysisk, og dette fortsetter helt til 80-årsalderen. Man kan altså være frivillig hele livet med stor egengevinst!

OM OSS
Stod Frivilligsentral ble stiftet 1. oktober 2007 og eies av Stod Samfunnshus og Bygdeutvikling SA med disse eierlagene;
Binde skolekorps, Forr historielag, Stod Bondelag, Stod sanitetslag, Stod Teaterlag og Stod Idrettslag.
Org. nummer: 989 636 278 (Stod Samfunnshus og Bygdeutvikling SA)

Styret i Stod Frivilligsentral består av:
Aud Ramberg, leder
Margrete Hanssen Vang
Anne Brit Finanger
Karin Ryen
Bjørnar Valøen
Roar Hatling Jystad

Ta kontakt eller kom innom for en prat om hva vi kan gjøre for deg eller hva du kan gjøre for andre. Daglig leder Nina Rygg har kontor på Frivilligsentralen og kan kontaktes på telefon 94173476. Åpningstider er tirsdag-fredag kl. 10-14.

Bolyst / lokalsamfunnsutvikling

Etter at Stod Samfunnshus fikk oppgave med å koordinere tiltak innenfor bygdeutvikling (Stod Samfunnshus og bygdeutvikling), har FVS ivaretatt oppgaven som pådriver og koordinator for mange prosjekter i lokalsamfunnet. Dette startet med stor bistand fra kommunens bolystteam. Fra 2021 er dette arbeidet videreført i egen regi og aktiviteten gjennomføres i et tett samarbeid med etablerte lag, organisasjoner og prosjektgrupper knyttet til ulike prosjekter/aktiviteter. Det har vært stor aktivitet i 2022.

Prosjektgrupper i bolyst-arbeidet

Prosjekt BEFEST (Bedre fellesskap i Stod)
Prosjektet er et tre-årig modellforsøk i Steinkjer med forpliktende samarbeid mellom barnehagen, skolen og frivilligheten. Gjennom kompetansehevende tiltak og inkluderende lavterskel-aktiviteter er målet å styrke fellesskap og inkludering blant barn, unge og deres familier i Stod. Prosjektet er tildelt midler både i 2020, 2021 og 2022. Daglig leder på FVS er prosjektleder i 20% stilling. Sommersprell i Stod og ungdomsklubben ligger under BEFEST.

Sommersprell ble gjennomført over fem dager i et tett samarbeid med mange unge og voksne som instruktører og på dugnad for å lage mat eller tilrettelegge anlegg.

Nytt av året var at vi hadde 7 ungdommer i sommerjobb, de fikk lønn gjennom støtte fra Gjensidigestiftelsen.
Antall deltakere: 98
Antall personer involvert i dugnad: 50
Antall dugnadstimer: overkant av 400
Meget positiv evaluering

Ungdomsklubben «Treffpunktet» Har vært gjennomført i store deler av 2022, men sliter med å rekruttere voksne som ønsker å engasjere seg sammen med ungdommene.

Styringsgruppe:
Mari Ann Landsem Melhus (rektor Binde skole)
Ann Inger Sørli (leder Marisletta barnehage)
Jostein Omli (FAU-leder)
Iselin Kluken (eierstyret Marisletta barnehage)
Ingrid-Marie Aassve-Aune (Stod sanitetslag)
Stine Strand (Folkehelsekoordinator Steinkjer kommune)
Nina Rygg (Stod Frivilligsentral)

Estetikk og forskjønning i lokalmiljøet
Prosjektgruppa har både ansvar for vedlikehold av eksisterende tiltak samt utvikling av nye både på Sunnan og Binde. I et samarbeid med flere søkere (Stod samfunnshus, Stod IL, Stod FVS og Sunnan VIL) ble Stod tildelt til sammen kr. 28000,-.

Prosjektgruppe:
Margrethe Hanssen Vang (leder), Bendik Binde Bratberg, Roar Hatling Jystad, Karin Ryen, Eline Bye Husby, Marianne Skei, Line Borgedal, Ida Wibe, Ronja Nysæter Wika

Folkehelse i Stod – attraktive trimstier

For å bygge folkehelse og attraktivitet for både folk i Stod og Sunnan, besøkende og alle med fritidsbolig er det et mål å utvikle, vedlikeholde og gjøre kjent et trimsti-nett i Stod. Trimstinettet skal tilfredsstille alle behov; lange turer for de spreke og kortere turer med enkle stier. Dette med tanke på å ivareta behovet for tilpassete aktiviteter og sosiale møteplasser. Det er i tillegg viktig å finne gode informasjonskanaler slik at alle som ønsker det får god oversikt over alle mulighetene. Arbeidet gjennomføres i et samarbeid på tvers av flere lag, organisasjoner og enkeltpersoner og inngår også i et samarbeid om folkehelsearbeidet i Steinkjer kommune og i andre lokalmiljø.

Prosjektgruppe: Anne Brit Finanger (leder), Karin Ryen, Einar Martin Finstad, Janne Aarseth Røli, Anne Billdal, Heidi Bjørdal, Jørn Håvard Wennes, Anne Mæhlumsveen, Tomas Arnesen.

Bo i Stod
Arbeidet i gruppa er todelt:

  • Det jobbes for å legge til rette for flere alternative tomtemuligheter slik at en kan ha et større spekter av valg for de som vil bygge hus og flytte til Stod.
  • Kommunikasjon internt og eksternt. Gjennom tildeling fra Sparebankens samfunnsutbytte ble prosjektet tildelt midler slik at en ny informasjonsbrosjyre – fysisk og digitalt – kunne realiseres.

Prosjektgruppe: Tove Irene Hatling Jystad (leder), Marthe Veie, Morten Binde Bratberg, Jørgen Binde, Roar Hatling Jystad, Bjørnar Valøen, Pia Måsøval Arntzen, Atilla Haugen, Randi Torås, Thomas Finstad  

Konkurransedyktige lokalsamfunn

Nyetablert prosjektgruppe i 2022. Dette med utgangspunkt i kunnskapen om at et robust lokalsamfunn er avhengig av et levende næringsliv som pulserer og har en aktiv rolle i miljøet. Samtidig må en sikre / bidra til at de som jobber i lokale virksomheter både bor i og har roller i lokalmiljøet.

Prosjektgruppe: Svein Myhr, Bjørnar Valøen, Andreas Lillevestre, Emma Andrea Johansen

Nye servicetilbud i Stod

Nyetablert prosjektgruppe 2022. For at mennesker med store eller små behov for praktisk bistand skal ta sjansen på å bo i Stod, sees et behov for å utvikle nye tjenester. Disse må gjøres lett tilgjengelig for alle som bor i Stod. Eksempler på dette kan være vaktmestertjenester, renhold, annen praktisk hjelp som for eksempel handle, tur- og besøksvenn, transport, møteplasser og andre tjenester. Det gjøres en grenseoppgang mellom organiserte betalte tjenester og frivilligheten.

Prosjektgruppe: Marita Rokne (leder), Lena Langfjord Jenssen, Anne Britt Myhr

Etterbruk av Stod Sykeheim
Nyetablert prosjektgruppe 2022. I forbindelse med Steinkjer kommunes omstilling i helse og omsorgs-tjenestene, ble Stod Sykeheim planlagt flyttet til Egge Helsetun. Det betyr at fra 2023 blir Sykeheimen stående tom og det blir viktig å planlegge hvordan disse store flotte lokalene kan anvendes på beste mulige måte: både for Stod-samfunnet og for Steinkjer kommune.

Da gamle Stod eldresenter ble omgjort til sykeheim, ble tilbudet en fellestjeneste til alle i Steinkjer kommune. Det har ikke vært noen særskilt tilknytning til Stod. Hjemmetjenestene administreres fra Egge og har heller ingen lokal tilknytning til verken sykeheimen eller Stod for øvrig. En konsekvens av denne organiseringen synes å ha blitt at de gamle kommunale «omsorgsboligene» ved sykeheimen ikke lenger vurderes å være attraktive tilbud til eldre med behov for trygghet og bistand. I stedet er det mange ulike leiebeboere uten tilknytning til Stod som leier disse boligene fra Steinkjerbygg. Flere eldre synes i stedet å velge å flytte til Steinkjer.

Det er behov for et samarbeid mellom Stod-samfunnet, Steinkjer kommune og Steinkjerbygg omkring framtidig bruk og drift av hele sykeheims- og boligkomplekset på Binde. 

Prosjektgruppe: Marit Smith Sørhøy (leder), Grete Volan, Arvid Hatling,

Butikkprosjektet

I 2021 og 2022 ble det gjennomført møter med Steinkjer kommune og Coop Midt-Norge for å drøfte samarbeid med tanke på å kombinere «morgendagens butikk med nye service- og trygghetsboliger». Coop Marked Stod søkte også om å bli prioritert som av tre piloter gjennom Merkur-programmet for å utvikle butikken med flere funksjoner med tanke på sterke bærekraft. Coop Marked Stod ble innstilt til dette, men Coop Midt-Norge var tydelig på at dette ikke være ønskelig og de henstilte samtidig om at det ikke var ønskelig med «innblanding i butikkdrift» fra lokalsamfunnet. Med utgangspunkt i denne sterke meldingen valgte prosjektgruppa å avvikle engasjementet.

Arrangement i bolystarbeidet

All aktivitet i bolystarbeidet i Stod har som målsetting å skape vekst, utvikling og optimisme i Stod. For å opprettholde og utvikle en god infrastruktur (skole, barnehage, omsorg, attraktive boliger, næringsliv mm), er vi avhengig av samarbeid med Steinkjer kommune. Det har i 2022 vært stor aktivitet i dette samarbeidet; både knyttet til arbeidet i Steinkjer 2025 og det kommunale budsjettarbeidet.

I Stod

  • Mars 2022: Kommuneledelsen gjennomfører møter i alle lokalsamfunn.
  • August 2022: Åpent møte i tilknytning til arbeidet med felles høringssvar fra på Steinkjer 2025.
  • Oktober 2022: Bolystmøte i Stod Samfunnshus med gruppelederne.
  • Oktober 2022: Bolystmøte i Sunnan grendehus

Felles for alle lokalsamfunn i Steinkjer

Bolystgrupper fra alle lokalsamfunn i Steinkjer har i alt hatt fire felles-møter. Møtene har rullert mellom de ulike lokalsamfunnene.

Andre eksterne møter

Enkeltpersoner og grupper fra ulike bolystgrupper har hatt en svært stor mengde møter og samtaler med politiske partier og politisk ledelse, samt deltatt i fellesmøter i ulike felles prosjekter.