Steinkjer 2025 – Høringssvar fra Stod

1.0. Høringsuttalelse – forankring

Arbeidet med høringssvar fra innbyggerne i Stod er forankret til åpent lokalt møte 8.august 2022. Der møtte det 70 personer, godt representert fra alle aldersgrupper. I tillegg til å jobbe med ulike momenter i høringsuttalelsen ble det også drøftet og jobbet med en rekke tiltak som vil bidra til både vekst, bolyst og inkludering i Stod.
Lokalsamfunnet Stod har en lang historie og kjennetegnes av mange engasjerte mennesker, «godt framoverlent» og som er stolt av å tilhøre Stod. Gjennom historien er det gjennomført mye nybrottsarbeid på mange områder, både av enkeltpersoner fra Stod i viktig virke utenfor bygda og av mennesker i lokalt fellesskap. Gjennom organisasjonen Stod Samfunnshus og bygdeutvikling med Stod Frivilligsentral, ble det for flere år siden skapt en modell for lokalt eierskap og organisering av prosjekter og tiltak. Dette innebærer at det foreligger en lokal ansvarlig organisering; noe som er en viktig start på samskaping i praksis. Det ligger derfor godt til rette for å videreutvikle og teste ut modeller for samskaping og partnerskap mellom lokalmiljøet, kommunen, private aktører og andre. Stod er klar for å skape vekst og utvikling i Steinkjer kommune!

2.0. Lokalsamfunnet Stod

Lokalsamfunnet Stod kan beskrives som et «komplett» lokalsamfunn. Et aktivt næringsliv omsetter for 300 mill. årlig. Av dette utgjør landbruket om lag 80 mill. Det er økt tilflytting av barnefamilier og et voksende elevtall ved Binde skole.
Stod er godt kjent for sin dugnadsinnsats og dugnadskompetanse. Eksempler på dugnadsprosjekter er bygging av Stod eldresenter, rehabilitering av Stod Samfunnshus, bygging av barnehage og idrettshall, bygging av klubbhus og bygging og drift av en rekke sommer-/vinter-aktivitetsanlegg. Av fyrtårnsaktiviteter som også er gjennomført etter dugnadsmodellen er både Stod Volley og OL i lia. Lokalsamfunnet har også i flere år bidratt med sterk dugnadsinnsats på store fellesprosjekter i hele kommunen. Eksempler på dette er både Steinkjerfestivalen og Steinkjermartnan.

3.0. Næringslivet er grunnlaget for vekst i både Stod og Steinkjer

For å skape vekst i Steinkjer er økt verdiskaping en nøkkel. Opprinnelig har Steinkjer lite historie som innebærer verdiskaping bygd på store hjørnesteinsbedrifter. Sammenslåing med Verran har tilført Steinkjer en ny industrikultur. Næringsvirksomheten i Steinkjer består av en rekke enkeltmannsbedrifter, små og mellomstore virksomheter i tillegg til noen få større industribedrifter. Enkeltmannsbedrifter, små og mellomstore bedrifter står for den største andelen av Steinkjers verdiskaping. Virksomhetene befinner seg i liten grad i sentrum, men derimot i lokalsamfunnene. Den store verdiskapingen skapes av innovative og driftige innbyggere med tilhørighet til de ulike lokalmiljøene.
Gjennom møtene i lokalsamfunnene våren 2022, har vi sett tall på verdiskaping innen primærnæring, foredling knyttet til primærnæring, produksjonsvirksomheter, kompetansebedrifter, reiseliv, transport og mye annet. For å kunne videreutvikle næringsvirksomhet er det klokt å bygge videre på det som allerede er skapt og der det finnes innovative krefter.

Kommunen rolle er å bidra gjennom å legge til rette for infrastruktur som bygger på kunnskap om at:
• Framtidstro og optimisme gir grobunn for innovasjon.
• Innovasjon skapes der det er en innovativ kultur og innovative krefter fra før
• Trygghet og stabilitet er nødvendig for at mennesker som jobber i virksomheter i lokalmiljøet kan bo og ha tilhørighet til samme lokalmiljø som en jobber i. Dette vil gi stabil arbeidskraft til virksomhetene. Dette er i praksis tilrettelegging for et mangfold av bomuligheter, barnehage, skole, service- og omsorgstjenester til de som trenger det, fritids- og kulturaktiviteter.

Konklusjon
I Stod har vi et næringsliv i vekst som er selve grunnsteinen for utvikling og attraktivitet. Kommunens oppgave er å legge til rette infrastruktur som skole, barnehage, boliger og helse- og omsorgstilbud. Det vil styrke sjansen for å lykkes med å rekruttere de kloke hodene og flinke hendene til nøkkelfunksjoner i virksomhetene. Å lykkes med næringsutvikling i Stod betyr at også Steinkjer lykkes.

4.0. Oppvekst i Stod

Oppvekst og kvalitet
Barnehage og skole er viktige brikker i barn og unges oppvekstmiljø. Imidlertid har vi alle et ansvar, ikke bare de profesjonelt ansatte i barnehage og skole, for å bistå barn, unge og deres familier til å utvikle «gagns mennesker». Det er et afrikansk ordtak som sier «det krever en hel landsby for å oppdra et barn». For å få til dette må barnehage og skole være en integrert del av et lokalmiljø. Å fjerne skolen som del av dette integrerte oppvekstmiljøet vil være dramatisk. Da er det ikke lenger noe helhetlig oppvekstmiljø for barn og familier.

Som del av oppvekstmiljøet må kultur- og fritidsaktiviteter utvikle lavterskel-aktiviteter og initiere samarbeid med skole, barnehage, og helse- og familietjenester. Når både skole, barnehage og lokalmiljøet utvikler seg sammen, bygd på samme kunnskapsgrunnlag, vil vi utvikle kvalitet i barnas oppvekstmiljø og på en bedre måte bygge en plattform som skal sikre barn og unge å bruke sine ressurser. Det er inkludering i praksis.
I Stod er Marisletta barnehage, Binde skole og fritidsaktiviteter for barn og unge lokalisert sammen. Aktivitets- og idrettsanlegg er bygd og drevet av frivilligheten. Dette disponerer skole og barnehage når de har behov.

Prosjektet BEFEST (Bedre felleskap i Stod) er et modellforsøk med partnerskap mellom Binde skole, Marisletta barnehage og frivilligheten i Stod. Prosjektet bygger på moderne inkluderingskompetanse. Erfaringene fra prosjektet har stor overføringsverdi til andre lokalmiljø. I BEFEST-prosjektet er det et mål å teste ut gode modeller for å inkludere flest mulig av de unge i kultur- og fritidsaktiviteter. Det er ønskelig å vurdere hvorvidt kulturaktiviteter kan integreres i SFO og at alle barn på samme klassetrinn får tilbud om deltakelse

Skolebygg
Binde skole består av flere bygg. Det eldste bygget – «Rødbygget» – ble bygget i 1952. Bygget kan nok med rette beskrives til å «ha gått ut på dato». Det er derfor behov for ny bygningsmasse som skal romme undervisning til de fire eldste klassene på Binde skole i tillegg til bibliotek. I Stod vil vi samarbeide med Steinkjer kommune om både å utvikle morgendagens skole i Stod i tillegg til å bygge og drive et framtidsrettet skolebygg.
Vi ønsker også en dialog med Steinkjer kommune om drift av de andre skolebyggene på Binde skole. Dette med tanke på å sikre både kvalitet og kostnadseffektivitet.

Forslag om å legge ned Binde skole – konsekvenser
Kommunedirektøren har foreslått å legge ned Binde skole fra 2023. Dette vil ha dramatiske konsekvenser.

For lokalsamfunnet: Skolen er den mest sentrale delen av infrastrukturen i et lokalmiljø – en infrastruktur som er avgjørende for tilflytting, næringsutvikling og kulturliv.
Aktivitet, kultur og tradisjoner bygges omkring skolen. Det er selve limet i lokalsamfunnet. Å fjerne skolen er første skritt på vei mot å gjøre Stod til «ødemark».
For elevene: Elevene vil miste skolen som en integrert del av oppvekstmiljøet. Barn og unge med mye ressurser omkring seg vil uansett mestre skole på en god måte; små eller store skoler. Derimot vil de marginale barna bli gjort enda mere marginal og i utenforskap i større miljøer. Det vil være barn i Stod som vil kunne få en reisetid på fire-fem mil til skolen hver dag. Dette er uakseptabelt.

Konklusjon
Skole og barnehage er avgjørende brikker i et oppvekstmiljø. Når skole, barnehage, heim og fritid jobber på samme lag med barnas utvikling; dannelse og læring; lykkes vi med å gi alle barn og unge en god plattform for voksenlivet. Morgendagens skole vil være annerledes enn i dag. Vi henstiller om at Steinkjer kommune setter seg i førersetet for faglig utvikling av skolen der en i større grad utnytter mulighetene i samskaping. Eksempler som også bør utredes kan være nye digitale løsninger i undervisningen, ny organisering av ledelse, flere skoler deler på marginal kompetanse blant lærere.
Vi vil videreføre BEFEST-prosjektet der vi allerede ser konturene av tiltak som synes å være effektfulle med tanke på forebygging av utenforskap.

I Stod vil vi også ta initiativ til et samarbeid med Steinkjer kommune for:
• å utrede og planlegge morgendagens skolebygg på Binde
• å utrede ulike alternativer når det gjelder ansvarlig utbygger av skolebygg
• å drøfte alternative løsninger for drift av bygningsmasse; renhold og vaktmester

5.0. Helse og omsorg i Stod

Å kunne leve hele livet i Stod forutsetter trygghet for at en får nødvendige tjenester når en har behov for det. Å være en aktiv ansvarlig deltaker i et samfunn og kjenne på opplevelsen av å kunne bidra etter evne, er den beste garantien på å opprettholde funksjon. Det betyr at det å legge til rette for aktiv deltakelse og rolle i et samfunn er best for mennesket. Selv om en har betydelig svekket funksjon og har behov for noe bistand, er det livskvalitet å ta del i et fellesskap og kunne bidra etter evne. Det er den beste garantien for å opprettholde funksjon lengst mulig.
Omorganisering av Stod eldresenter til sykeheim og derigjennom nedlegging av tidligere HDO-plasser og base for hjemmetjenester, har vært et stort tap for innbyggerne med bistandsbehov i Stod. Omsorgsboligene omkring sykeheimen forvaltes av Steinkjerbygg og det er et mindretall som i dag leies ut til innbyggere fra Stod. En ser at det i stedet bosettes mennesker med sammensatte fysisk-psykiske utfordringer som har liten eller ingen tilknytning til Stod.
Til tross for at hjemmetjenester dekkes fra sentrum, sier mange eldre at de er usikre på om de vil få den hjelpen de har behov for. En ser at mange av de eldre velger å flytte til Steinkjer sentrum.
I Stod ser vi et stort behov for å utvikle nye boformer med nødvendig service-tilbud. Dette vil være god forebygging og må samordnes med kommunens hjemmetjenester. Vi antar at Steinkjer kommune også ser det samme behovet og at det haster å utvikle dette. I Stod har vi allerede initiert og gjennomført sonderingsmøter med ledelsen i helse og omsorg, Steinkjerbygg, Husbanken og privat utbygger. Vi ønsker å se dette prosjektet som en mulig del av videreutvikling av Coop Marked Stod.

Konklusjon
I Stod vil vi fortsette arbeidet med å utvikle og etablere nye boformer (trygghetsboliger) kombinert med utvikling av lokale service-tilbud koordinert med de kommunale hjemmetjenestene. Det er ønskelig å videreføre allerede etablert samarbeid med Steinkjer kommune, privat utbygger og Husbanken. Det burde ligge godt til rette for å teste ut en modell med gjensidig forpliktende partnerskap.

 

Vi sender en stor takk til alle dere 70 som møtte opp på møtet forrige mandag, det er deres innspill som er forsøkt sammenfattet i dette felles høringssvaret fra Stod.