Stod » Stod samfunnshus og hall » Vedtekter for arrangementsfondet i Stod

Arrangementsfondet i Stod er opprettet ved innsamlede midler og administreres av Stod Samfunnshus

Formål

Arrangementsfondets formål er å bidra til stimulere til et mangfold av aktiviteter i Stod samfunnshus. Fondet skal bidra til å fremme kulturlivet i Stod ved å redusere frivillige lag og organisasjoners risiko for underskudd. Det kan gis underskuddsstøtte til større og mindre arrangementer som kan ha betydning og nytte for Stods innbyggere.

Målgruppe

Frivillige lag og foreninger, grupper og prosjekter som skal gjennomføre et arrangement i Stod Samfunnshus/Stodhallen kan søke.

Forvaltning

Fondets grunnkapital og inntekter, herunder gaver, forvaltes av samfunnshusets styre. Forvaltningen av arrangementsfondet inngår som en del av styrets ordinære arbeid.

Tilsagn om underskuddsstøtte gis på grunnlag av søknad. Søknaden skal sendes styret minimum 5 uker før arrangementet og skal inneholde en plan for markedsføring og gjennomføring. Det kan ikke utbetales mer enn 40 % av dokumentert underskudd og summen kan ikke overskride kr 30 000. Styret vurderer prosentsats ut fra arrangementets betydning for bygda, lagets økonomi og risiko. Arrangement med underskuddsstøtte skal ved overskudd overføre 20% av dette til arrangementsfondet. Styret i Stod samfunnshus har ansvar for å gjøre fondet kjent og skal sørge for regnskap og revisjon.

Søknadsskjema – Arrangementsfondet i Stod