Stod » Stod Frivilligsentral » Arbeidsplan for Frivilligsentralen

Årshjul(Arbeidsplan) 2019

 

Arbeide for å sikre varig drift av sentralen

Steinkjer kommune

Samarbeide med kommunens administrasjon for å sikre tilskudd – hver høst. Jobb for å lage langsiktige avtaler, gjerne treårige.

Følge opp samarbeidsavtalen med kommunen på utlevering av matavfallsposer, søppelposer for plast og annonsering i Stod-Sus. Høringsdokumenter legges ut på Frivilligsentralen.

Send faktura i mars – se avtalen.

Følge opp alle punktene i samarbeidsavtalen;        

  • Sentralen skal bistå både enkeltpersoner og frivillige organisasjoner med søknader, kurs, veiledning, organisasjonsarbeid, frivillig arbeid og lignende.
  • Sentralen skal veilede i aktivt bruk av «Tilskuddsportalen» for å styrke økonomien i frivillighetsarbeidet. (Informasjon om søknadsfrister og ordninger gis til lag og foreninger fortløpende gjennom året. Informasjon gis også på det årlige møtet med lag og foreninger.
  • Sentralen legger til rette for en ordning med besøksvenn til beboere på Stod Sykehjem.
  • Sentralen organiserer en ordning med leseombud på Stod Sykehjem.
  • Det skal bidras med frivillig hjelp til drift og vedlikehold av sansehagen ved Stod sykehjem.
  • Sentralen skal bidra til at frivillige gjennomfører et velkomstbesøk for innflyttere i Stod skolekrets så snart som mulig etter tilflytting. Nye innflyttere får da informasjon om aktiviteter i bygda og kommunens tjenestetilbud.

 

Rapportering angående avtalen sendes inn til Steinkjer kommune i januar hvert år, noe som utløser utbetaling av tilskuddet.

 

Andre Frivilligsentraler

Delta på møter med andre frivilligsentraler i Nord Trøndelag region sør to ganger i året.

Delta på nettverkssamling to dager i april.

Samarbeide med Beitstad Bygdasentral angående kommunale midler til finansiering av Frivilligsentralen.

 

Samarbeide med lag og foreninger

Årlig møte med alle lagene på vår/sommer for å planlegge utleie av hall og samfunnshus i kommende aktivitetsår og å gi informasjon om Tilskuddsportalen.

Gi løpende informasjon om søknadsfrister på Tilskuddsportalen og andre tilskuddsordninger.

Gi informasjon om arrangementsfondet i Stod Samfunnshus.

Informer lag og foreninger gjennom mail, Stod.no, Stod-sus og facebook.

Hjelp lag og foreninger til å legge ut informasjon på Stod.no.

Utsending av faktura for kopiering – to ganger årlig. Den første i slutten av juni og den andre i desember.

Tilby praktisk assistanse til lagene som hjelp med skriving av referater og annet styrearbeid.

Utleie av betalingsformidling – type iZettle.

 

Tilbud til innbyggere i Stod

Stod-sus; utgi Stod-sus til innbyggere og til abonnenter utenfor Stod fire ganger i året. Utgis i midten av mars, juni, september og desember.

Innhente stoff fra lag og foreninger, privatpersoner og bedrifter i og utenfor Stod.

Selg annonser på Stod-sus

Markedsføre Stod-sus på Stod.no.

Skaffe 11 kjørere 4 ganger pr år for utkjøring av bladet.

Facebook; Legg ut nyheter, bilder og informasjon fra og om Frivilligsentralen, hall og samfunnshuset.

Markedsføring av Stod Samfunnshus og Stod Frivilligsentral og annen aktivitet som foregår i Stod.

Stod.no; legg ut nyheter og informasjon fra og om Frivilligsentralen, hall og samfunnshuset. Markedsføring av Stod Samfunnshus og Stod Frivilligsentral og annen aktivitet som foregår i Stod.

Fredagskafè; kaffesalg og treffpunkt for fredagsgjengen.

Strikkekafè; kaffesalg og treffpunkt for handarbeidsinteresserte 1 gang i måneden i vinterhalvåret. I samarbeid med sykeheimen vil det bli arrangert annenhver gang på sykeheimen og på Frivilligsentralen.

Småbarnstreff; kaffesalg og treffpunkt for småbarnsforeldre. På grunn av at det er lite mødre hjemme med småbarn for tiden har vi en pause.

Samarbeid med Binde Skole; samarbeide om elevbedrifter ved behov.

Seniorsurf; Internettkafe for seniorer som har som mål å få flest mulig +55 på nettet. Arrangere treff 2 ganger i måneden, og starte opp igjen fra og med høsten 2019.

Leseombud; organisere lesing for beboere på sykeheimen en gang i uken i samarbeid med sykeheimen, leseombudene og fylkesbiblioteket.

Besøksvenn; organisere opplegg med flere besøksvenner for beboere på Stod sykeheim. Denne ordningen må avklares i samarbeid med Stod sykeheim i forhold til behov og opplegg.

Kurs og temakvelder; arrangere kurs og temakvelder for forskjellige aldersgrupper etter behov.

Dataopplæring og kurs i sosiale medier fanges også opp gjennom seniorsurf.

 

 

 

Stod Samfunnshus og Bygdeutvikling SA

Utleie av Stod Samfunnshus og Stodhallen;

Lag – og foreninger;

Skal holdes et årlig møte med lag og foreninger der vi fordeler utleie av hall og samfunnshus for det kommende aktivitetsåret. Utleie utenom den faste leietiden gjøres også gjennom frivilligsentralen.

Vaktmester og renholder får tilsendt kopi av oppsett for den faste og variable utleien med jevne mellomrom.

 

Privatpersoner;

Rutiner ved utleie av huset;

Skjema for nøkler skal underskrives og kopieres, ett eksemplar til leietaker og ett til utleier. Send med ekstra skriv om rutiner ved utleie, og gi leietaker en omvisning. Spesielt viktig er det at leietaker blir oppmerksom på skap med rekvisita mellom hall og samfunnshus.

 

Samarbeid med vaktmester;

Vaktmester er også ansatt som daglig leder på frivilligsentralen. Så lenge det er slik er det ikke nødvendig med en nærmere beskrivelse av samarbeidet.

 

Samarbeid med renholder; Delia Nistor fra Romania er ansatt som vasker her. Dette fungerer godt. Vi på Frivilligsentralen følger opp så Delia har det hun trenger av vaskemidler til enhver tid. Vibeke Hansen er vikar for Delia ved behov.

 

 

Fakturagrunnlag etter utleie;

Fakturagrunnlag for utleie av huset settes opp og sendes regnskapsfører en gang pr. mnd. Dette sendes sammen med resten av bilagene for Frivilligsentralen.

 

Bestilling av rekvisita til huset;

Alt av tørkepapir, toalettpapir, søppelposer, vaskemidler og annet bestilles av Frivilligsentralen etter

behov.

 

Brannperm;

Frivilligsentralen har ansvaret for at brannpermen er oppdatert og i orden. Arbeidet gjøres i samarbeid med brannvernleder på Stod Samfunnshus.

 

FDV-permen;

Frivilligsentralen har ansvaret for at permen for Forvaltning, Drift og Vedlikehold er i orden.

 

Bolystprosjektet 2019:

 I bolystprosjektet har vi det siste året arbeidet med flere prosjekter;

 

Boligprosjektet

Binde Eiendom startet med bygging av ti leiligheter i Vassinghaugen i oktober 2018.

Planen er at leilighetene er innflyttingsklare i desember 2019.

 

Butikkprosjektet ble startet opp i januar 2017. Høsten 2017 startet omsetningsøkningen på Coop Marked Stod. I året 2018 ble det en omsetningsøkning på kr. 1.000.000 sammenlignet med året før. Vi fortsetter å arbeide med planer og utvikling for butikken i samarbeid med de ansatte på Coop Marked Stod i 2019. I prosjektgruppa sitter Jon Olav Veie, Randi Torås, Jørgen Dahl og bestyrer Johnny Lynum. Hege Stamnes er sekretær.

 

Estetikkprosjektet startet opp i januar 2018 og er allerede godt i gang med å lage en helhetlig plan for estetikk i Stod. I løpet av høsten 2018 ble det laget tre blomstertrær i samarbeid med Steinkjer Mekaniske. Disse trærne skal settes ut våren 2019. Estetikkgruppen er også i gang med å lage benker som skal plasseres ut på Binde. I gruppa sitter Jostein Kjelvik, Tore Verstad, Svein Tore Skjerve, Anne Brit Myhr og Marit Bye.

 

Frivilligsentralen er i gang med søknad om penger til et stiprosjekt ved Dyen. I januar ble anlegget meldt til handlingsplanen for helse og fysisk aktivitet i Steinkjer kommune, deretter må det søkes om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning, før vi kan søke spillemidler. Vi håper å komme i gang med rydding og diverse i løpet av høsten 2019.

 

Parkeringsplassen utenfor samfunnshuset skal etter planen oppgraderes i løpet av juli 2019.

Prosjekteringen avsluttes nå i vår, men pga. at det er blitt forsinkelser kan gjennomføringen bli utsatt til 2020, og her ligger ansvaret på kommunen nå.

 

Gang- og sykkelveg Lein – Binde – Gusthaugen ble høsten 2018 innvilget prosjektmidler for planlegging av gangvegen.  Når gangvegen er ferdig planlagt må den opp til ny behandling i Trøndelag fylkesting for å få invilget midler til gjennomføringen.

 

Alternative boligtomter i Stod. I januar 2019 ble det etablert i prosjektgruppe som skal jobbe med å finne attraktive boligtomter i bygda, som vi håper vil føre til økt tilflytting. I gruppen sitter Marthe Veie, Trine Binde Bratberg, Thomas Aarskog og Morten Binde Bratberg.

 

 

Fellesskap – Her er det søkt om folkehelsemidler av forprosjekt til Trøndelag fylkeskommune. Svar på søknaden ventes i løpet av april måned. Dette er et samarbeidsprosjekt med Binde skole og barnehagen, for å styrke barns oppvekst.

 

 

 Alle arbeidsoppgavene på Frivilligsentralen deles mellom de ansatte på kontoret etter avtaler og fortløpende kommunikasjon.