Stod » Stod Frivilligsentral » Arbeidsplan for Frivilligsentralen

Årshjul 2016 – utfyllende versjon

 

 

Arbeide for å sikre varig drift av sentralen

Steinkjer Kommune

Søke kommunen om tilskudd  hvert år.

Følg opp at retningslinjene blir fulgt. Siste års søknadspapirer står i permen KUD.

 

Steinkjer kommune

Arbeide opp mot politiske partier for å sikre tilskudd – hver høst. Jobb for å lage langsiktige avtaler, gjerne treårige.

Samarbeide med kommunens administrasjon for å sikre tilskudd – hver høst. Jobb for å lage langsiktige avtaler, gjerne treårige.

Følge opp samarbeidsavtalen med kommunen på utlevering av matavfallsposer, søppelposer for plast og annonsering i Stod-Sus. Høringsdokumenter legges ut på frivilligsentralen.

Send faktura i mars – se avtalen.

Følge opp alle punktene i samarbeidsavtalen;       

  • Sentralen skal bistå både enkeltpersoner og frivillige organisasjoner med søknader, kurs, veiledning, organisasjonsarbeid, frivillig arbeid og lignende. Sentralen skal veilede i aktivt bruk av Tilskuddsportalen for å styrke økonomien i frivillighetsarbeidet.
  • Turvenn/pasientvennordning hvor frivillige en gang pr uke på fast tidspunkt tar med seg pasienter fra Stod sykehjem ut på gåtur, på pasientenes premisser.
  • Bidra med hjelp til kaffeservering i forbindelse med ulike sosiale arrangement (eksempelvis den kulturelle spaserstokken på Stod sykehjem, minimum tre ganger pr mnd.
  • Drift/vedlikehold av sansehagen ved Stod sykehjem. Stod sykehjem har økonomiske midler til materiell for vedlikehold, men frivilligsentralen skal bidra med ildsjeler som tar ansvaret for arbeidet.
  • Gjennomføre et velkomstbesøk for innflyttere i Stod skolekrets senest en måned etter innflytting, og veilede innflyttere om frivillig aktivitet i bygda og om kommunens tjenestetilbud.
  • Frivilligsentralen skal rekruttere inntil fem personer til bruk for kommunens barne- og familieratta forebyggende helsearbeid. Dette vil være personer som kan fungere som eksempelvis reserve-besteforeldre, ressurspersoner for enslige forsørgere til hjelp med avlastning i begrenset omfang, turvenn for personer med psykiske utfordringer.

Rapportering angående avtalen sendes inn til Steinkjer kommune i januar hvert år, noe som utløser utbetaling av tilskuddet på kr. 450.000.

 

 

Andre Frivilligsentraler

Delta på møter med andre frivilligsentraler i Nord Trøndelag region sør to ganger i året, mars og november.

Delta på nettverkssamling to dager i april.

Delta på regionkonferanse to dager på høsten.

Samarbeide med Beitstad Bygdasentral angående kommunale midler til finansiering av frivilligsentralene.

 

 

 

Samarbeide med lag og foreninger

Årlig møte med alle lagene på vår/sommer for å planlegge utleie av hall og samfunnshus i kommende aktivitetsår, tilskuddsportalen og middagssalg på samfunnshuset.

Gi løpende informasjon om søknadsfrister på Tilskuddsportalen og andre tilskuddsordninger.

Gi informasjon om arrangementsfondet i Stod Samfunnshus.

Informer lag og foreninger gjennom mail, Stod.no, Stod-sus og facebook.

Hjelp lag og foreninger til å legge ut informasjon på Stod.no.

Utsending av faktura for kopiering – to ganger årlig. Den første i slutten av juni og den andre i desember.

Tilby praktisk assistanse til lagene som hjelp med skriving av referater og annet styrearbeid.

Utleie av betalingsformidling – type iZettle.

Tilby kopiering til 50% rabatt til eierne av Stod Samfunnshus.

 

Tilbud til innbyggere i Stod

Stod-sus; utgi Stod-sus til innbyggere og til abonnenter utenfor Stod fire ganger i året. Utgis i starten av mars, juni, september og desember.

Innhente stoff fra lag og foreninger, privatpersoner og bedrifter i og utenfor Stod.

Selg annonser på Stod-sus

Markedsfør bladet på Stod.no.

Skaffe 11 frivillige til å kjøre ut bladet hver gang.

Facebook; legg ut nyheter, bilder og informasjon fra og om frivilligsentralen, hall og samfunnshuset.

Markedsføring av Stod Samfunnshus og Stod Frivilligsentral.

Stod.no; legg ut nyheter og informasjon fra og om frivilligsentralen, hall og samfunnshuset. Markedsføring av Stod Samfunnshus og Stod Frivilligsentral.

Fredagskafè; kaffesalg og treffpunkt for fredagsgjengen.

Strikkekafè; kaffesalg og treffpunkt for handarbeidsinteresserte 1-2 ganger i måneden i vinterhalvåret. Tema 1-2 ganger i året.

Småbarnstreff; kaffesalg og treffpunkt for småbarnsforeldre. Tema 2 ganger i året.

Samarbeid med Binde Skole; samarbeide om elevbedrifter ved behov.

Seniorsurf; Starte seniorsurfklubb som har som mål å få flest mulig +55 på nettet. Arrangere treff 2 ganger i måneden. Samarbeide med Joop Cuppen, rådgiver på Seniorsurf i Oslo.

Leseombud; organisere lesing for beboere på sykeheimen to ganger i uken i samarbeid med sykeheimen, leseombudene og fylkesbiblioteket.

Turvenn; organisere opplegg med flere turvenner for beboere på Stod sykeheim. Denne ordningen må avklares i samarbeid med Stod sykeheim i forhold til behov og opplegg. Samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelse om turvenner.

Kurs og temakvelder; arrangere kurs og temakvelder for forskjellige aldersgrupper etter behov.

Livreddende førstehjelp for brukere av «Huset» arrangeres hvert andre år, 2016, 2018 osv.

Dataopplæring  og kurs i sosiale medlemmer fanges også opp gjennom seniorsurf.

 

 

 

 

Stod Samfunnshus

Utleie av Stod Samfunnshus og Stodhallen;

Lag – og foreninger;

Skal holdes et årlig møte med lag og foreninger der vi fordeler utleie av hall og samfunnshus for det kommende aktivitetsåret. Utleie utenom den faste leietiden gjøres også gjennom frivilligsentralen.

Vaktmester og renholder får tilsendt kopi av oppsett for den faste og variable utleien med jevne mellomrom.

 

Privatpersoner;

Rutiner ved utleie av huset;

Skjema for nøkler skal underskrives og kopieres, ett eksemplar til leietaker og ett til utleier. Send med ekstra skriv om rutiner ved utleie, og gi leietaker en omvisning. Spesielt viktig er det at leietaker blir oppmerksom på skap mellom hall og samfunnshus.

 

Samarbeid med vaktmester;

Samarbeid med vaktmester angående små og store oppgaver på huset. Frivilligsentralen skal være

et samlingspunkt for dugnadsarbeidet. Vaktmester får tilsendt kopi av oppsett for den faste og variable utleien med jevne mellomrom.

 

Samarbeid med renholder;

Stod Samfunnshus kjøper renholdstjenester gjennom Steinkjer kommune. Frivilligsentralen samarbeider med styret i samfunnshuset og kommunen angående renholdet på huset.

Frivilligsentralen må holde øye med om renholdet blir gjennomført grundig nok. Renholder og Steinkjer kommune får tilsendt kopi av oppsett for den faste og variable utleien med jevne mellomrom.

 

Fakturagrunnlag etter utleie;

Fakturagrunnlag for utleie av huset settes opp og sendes regnskapsfører en gang pr. mnd. Dette sendes sammen med resten av bilagene for frivilligsentralen.

 

Bestilling av rekvisita til huset;

Alt av tørkepapir, toalettpapir, søppelposer, vaskemidler og annet bestilles av frivilligsentralen etter

behov.

 

Middagsservering i Samfunnshuset;

Arbeide for å få til middagssalg på huset fire ganger i løpet av året. Februar, april, september og november. Overskuddet av salget skal gå til det laget- og foreningen som arrangerer middagen.

 

Brannperm;

Frivilligsentralen har ansvaret for at brannpermen er oppdatert og i orden. Arbeidet gjøres i samarbeid med brannvernleder på Stod Samfunnshus.

 

FDV-permen;

Frivilligsentralen har ansvaret for at permen for Forvaltning, Drift og Vedlikehold er i orden.

 

 

Prosjekter i Stod;

 

Stiprosjektet;

Stiprosjektet går ut på å merke stien som går fra Samfunnshuset, til Gusthaugen, Bakken og Persgårdshalla. Dette gjøres med midler fra Nord Trøndelag Fylkeskommune og i samarbeid med Trimgruppa i Stod IL. Arbeidet er planlagt ferdig i september 2015. Denne stien danner grunnlaget for gjennomføring av Kunst i Stod da installasjonene blir utplassert langs turstien. Visit Innherred leverer tjenester i form av skilt til prosjektet.

I januar 2016 søkes det om midler til merking av tursti av skiløypen som går over Bjørdal og innover til Hatlingvatnet.

 

Kunstprosjektet;

Kunstprosjektet startet i 2014 med at vi fikk innvilget kr. 70.000 i folkehelsemidler av Nord Trøndelag Fylkeskommune. Atelièr Ilsvika utarbeidet flere forslag til installasjoner vi kan bruke i prosjektet, og vi har i dag et godt utgangspunkt for det videre arbeidet. Vi skal nå arbeide med å skape en god ramme og plattform for det videre kunstprosjektet, og dette vil bli organisert med en styringsgruppe der frivilligsentralen har ansvaret med å koordinere og tilrettelegge prosjektarbeidet. Hvert delprosjekt vil ha sin egen leder som samarbeider med sentralen.

Kunstprosjektet sees i sammenheng med folkehelse og bolyst i området.

 

Bygdeutvikling.

På Stod Samfunnshus sitt årsmøte i 2016 ble det vedtatt at Stod Samfunnshus også skal være et organ for lokalsamfunnsutvikling gjennom å motta og behandle initiativ og eventuelt ta eierskap i utviklingstiltak. Ansvaret for bygdeutvikling er lagt til frivilligsentralen. Alle prosjektene er forankret i styrevedtak i frivilligsentralen og samfunnshuset. Frivilligsentralen følger opp ideer som måtte komme fra frivilligheten i bygda og bistår så godt vi kan. Vi samarbeider nå med prosjektgrupper for tursti og kunst, samt at vi er i oppstarten på bolystprosjektet.

I bolystprosjektet har vi med tre delprosjekter. Butikkgruppa ble etablert høsten 2016 og er i gang.  Prosjektene bolig og fellesskap startes opp i løpet av første halvdel i 2017.

I tillegg til å lage plattformer for møteplasser er det å fungere som et utviklingsorgan for bygda en av frivilligsentralen sine viktigste arbeidsoppgaver.

 

 

 

 

Alle arbeidsoppgavene deles mellom de ansatte på kontoret etter avtaler og fortløpende kommunikasjon.