Stod » Stod Frivilligsentral » Arbeidsplan for Frivilligsentralen

Aktivitetsplan 2021

A. Samarbeid med Steinkjer kommune

Følge opp eksisterende samarbeidsavtale
Samarbeide med kommunens administrasjon for å sikre tilskudd – hver høst. Jobbe for å lage langsiktige avtaler, gjerne treårige.
Følge opp samarbeidsavtalen med kommunen på utlevering av matavfallsposer, søppelposer for plast og annonsering i Stod-Sus. Høringsdokumenter legges ut på Frivilligsentralen.

Følge opp alle punktene i samarbeidsavtalen;

 • Sentralen skal bistå både enkeltpersoner og frivillige organisasjoner med søknader, kurs, veiledning, organisasjonsarbeid, frivillig arbeid og lignende.
 • Sentralen skal veilede i aktivt bruk av «Tilskuddsportalen» for å styrke økonomien i frivillighetsarbeidet. (Informasjon om søknadsfrister og ordninger gis til lag og foreninger fortløpende gjennom året. Informasjon gis også på det årlige møtet med lag og foreninger.
 • Sentralen legger til rette for en ordning med besøksvenn til beboere på Stod Sykehjem.
 • Sentralen organiserer en ordning med leseombud på Stod Sykehjem.
 • Det skal bidras med frivillig hjelp til drift og vedlikehold av sansehagen ved Stod sykehjem.
 • Sentralen skal bidra til at frivillige gjennomfører et velkomstbesøk for innflyttere i Stod skolekrets så snart som mulig etter tilflytting. Nye innflyttere får da informasjon om aktiviteter i bygda og kommunens tjenestetilbud.

Rapportering angående avtalen sendes inn til Steinkjer kommune i januar hvert år, noe som utløser utbetaling av tilskuddet.  

Sikre varig drift av sentralen
Endringer i finansieringssystemet for Frivilligsentraler har medført at hele det offentlige tilskuddet kommer fra Steinkjer kommune.
– Innta et aktivt samarbeid med Steinkjer kommune med tanke på å sikre drift av Frivilligsentralen.

B. Samarbeid med lag og foreninger i Stod

 • Ha en aktiv rolle overfor lag og organisasjoner når det gjelder informasjon om tilskuddsportalen og andre tilskuddsordninger
 • Informere om arrangementsfondet i Stod Samfunnshus
 • Bistå med informasjon via e-post, Stod.no, Stod-sus og Facebook.
 • Tilby praktisk assistanse til lagene som hjelp med skriving av referater og annet styrearbeid.
 • Bistå lag og organisasjoner til å utvikle og drive inkluderende møteplasser i bygda

C. Tilbud i Stod

Stod-sus; utgi Stod-sus til innbyggere og til abonnenter utenfor Stod fire ganger i året. Utgis i midten av mars, juni, september og desember. Innhente stoff fra lag og foreninger, privatpersoner og bedrifter i og utenfor Stod. Salg av annonser på Stod-sus. Sørge for utkjøring.

Fredagskaffe; kaffesalg og treffpunkt for fredagsgjengen.

Strikkekaffe; kaffesalg og treffpunkt for handarbeidsinteresserte 1 gang i måneden. Varierer om det er på dagtid eller kveldstid.

Småbarnstreff; kaffesalg og treffpunkt for småbarnsforeldre. Annenhver tirsdag

Samarbeid med Binde Skole; samarbeide om elevbedrifter ved behov.

Treffpunktet; Ungdomsklubb for 6.-7.trinn og 8.-10.trinn hver mandag.

Kurs og temakvelder; arrangere kurs og temakvelder for forskjellige aldersgrupper etter behov.

«Åpen hall». Det er en plan om å teste ut et tilbud til barnefamilier om «Åpen hall» på definerte tidspunkt i helgene.

D. Informasjon

Frivilligsentralen vil innta en aktiv rolle med å spre informasjon om «smått og stort» som skal foregå og som har foregått i bygda. Positive historier, framsnakk som kan skape framtidstro og optimisme. Stod.no og Facebook brukes aktivt.

E. Stod Samfunnshus

Utleie
Lag – og foreninger og privatpersoner
All utleie koordineres gjennom Frivilligsentralen.

Drift av Samfunnshuset
Frivilligsentralen ivaretar vanlige driftsoppgaver og bestiller og koordinerer eventuelt annen bistand ved behov. Koordinere renholder. Bestilling og lagring av rekvisita. behov.

Internkontroll
Brannperm; Frivilligsentralen har ansvaret for at brannpermen er oppdatert og i orden. Arbeidet gjøres i samarbeid med brannvernleder på Stod Samfunnshus.

FDV-permen; Frivilligsentralen har ansvaret for at permen for Forvaltning, Drift og Vedlikehold er i orden.

F. Bolystprosjektet

Frivilligsentralen har en:

 • Koordinerings- og pådriverrolle for ulike prosjektgrupper i bolystprosjektet:
  Boligprosjekter, Butikkprosjektet, Estetikk i grendesentra (Sunnan og Binde), Stiprosjekter, Gang- og sykkelvei, «Fra sykeheim til eldresenter».
 • Rekruttere medlemmer til prosjektgrupper
 • Søke ekstern prosjektfinansiering
 • Initiere nye prosjekter
 • Prosjekt fellesskap og inkludering (BEFEST)

Administrere prosjektet i samarbeid med Binde skole, Marisletta barnehage og frivilligheten i Stod

Gjennomføre tiltak i prosjektplan BEFEST

Søke midler og gjennomføre Sommersprell

Videreføre arbeidet med ungdomsklubb – søke finansiering