Steinkjer 2025 – Stod – et blomstrende lokalsamfunn!

Kjære Stodbygger!

• Vi samarbeider om et felles høringssvar på tvers av lag, organisasjoner, FAU, barnehage, næringsliv og andre.
• Åpnet møte i Stod Samfunnshus 08 08 1900

Mange mennesker, både i og utenfor bygda, ble ganske så imponert over antall arbeidsplasser, omsetning og lønnsomhet i bygdas næringsliv da tallene ble presentert på Bolystmøte tidligere i år – omsetning årlig på lag 300 millioner og sysselsetter 280 personer. Denne verdiskapingen er selve grunnfjellet i velferden vår, gratis helse, gratis skole, bredbånd og veinett. Distrikts-Norge står for en stor andel av denne verdiskapingen. Men skal denne verdiskapingen opprettholdes i bygda, trenger vi arbeidskraft, og arbeidskraft krever mennesker. Skal menneskene fortsette å bo i de respektive lokalsamfunn, er vi avhengig av å sikre skolen, barnehagen, nærbutikken og et mangfold av kulturtilbud. Nå må vi støtte politikerne i Steinkjer kommune i arbeidet med å skape livskraftige lokalsamfunn. Vi må vise hva bygda står for og ta kampen..
Som de fleste i Stod er godt kjent med foregår det en stor debatt i kommunen omkring utvikling av Steinkjer – «Steinkjer 2025». Steinkjer har mange muligheter, men også mange utfordringer. Det blir flere eldre og færre unge, flere i utenforskap samtidig som det skjer en sentralisering av bosetting. Kombinert med disse endringene utfordres kommuneøkonomien. Disse forholdene gjør at det er behov for en «kursendring».

Den tradisjonelle måten å møte slike utfordringer på er å legge ned små enheter og sentralisere tilbudene. Det unike med Steinkjer, sammenlignet med mange andre kommuner i Norge, er at det fortsatt er sterke og livskraftige lokalsamfunn der det bor mennesker som med stort engasjement vil utvikle lokalsamfunnet. Og Stod er absolutt i særklasse! Her blomstrer frivilligheten, det skapes flotte møteplasser, vi utvikler det ene bolyst-prosjektet etter det andre, vi samarbeider på kryss og tvers, vi registrerer at mange vil flytte til Stod og vi har økende elevtall på skolen. Og ikke minst – vi har et offensivt næringsliv. All grunn til å være stolt!
Frivilligsentralen, gjennom bolystgruppene, valgte å ta initiativ til at alle lokalsamfunn i Steinkjer skulle samarbeide med hverandre og med kommunen i arbeidet med Steinkjer 2025. Dette for å styrke og inspirere kombinert med å forebygge konkurranse mellom lokalsamfunnene – forebygge at «når krybba er tom bites hestene»…..
Alle lokalsamfunnene i Steinkjer er av den formening at nettopp Steinkjer har en mulighet for å skape vekst kombinert med en bærekraftig kommuneøkonomi gjennom å samskape med lokalsamfunnene – ut fra prinsippet om hvordan kan vi sammen ta mere ansvar og skape merverdi? Samarbeidet mellom lokalsamfunnene resulterte blant annet i at kommuneledelsen i vår har gjennomført 12 lokalsamfunnsmøter. Formålet for kommunen var å få kunnskap om hvert lokalsamfunn og et bredest mulig kunnskapsgrunnlag med tanke på at politikerne skal trygges på hva som er riktig retning i utviklingen av Steinkjer – «Steinkjer 2025».

I Formannskapsmøte 22 06 ble kommunedirektørens kunnskapsgrunnlag og forslag til retning for Steinkjer 2025, framlagt. Administrasjonen foreslo å møte behovet for en bærekraftig kommuneøkonomi med en svært sentraliserende innretning; blant annet en dramatisk endring av skolestruktur der blant annet Binde skole ble foreslått nedlagt. I tilknytning til dette er det mange av dere i Stod som har bidratt i media, både gjennom redaksjonelle omtaler og med debattinnlegg. Utrolig flott! Imidlertid er det viktig å påpeke at politikken i Steinkjer ikke støtter kommunedirektørens forslag til strukturendringer. Uansett ble det i Formannskapsmøte besluttet at forslagene skal til bred høring i Steinkjer, med høringsfrist 15 08. Og her er det viktig at hvert lokalsamfunn melder seg på.

I Stod vil vi gjøre det slik:
• Vi samarbeider om et felles høringssvar på tvers av lag, organisasjoner, FAU, barnehage, næringsliv og andre.
• Åpnet møte i Stod Samfunnshus 08 08 1900
Agenda:
Presentasjon av pågående prosjekter i Stod
Diskusjon om høringssvaret fra Stod
Kaffe

Stod Samfunnshus og bygdeutvikling / Stod Frivilligsentral
v/Aud Ramberg