Stod » Bedrifter og organisasjoner » Stod Maskinlag BA » Vedtekter

Vedtekter for Stod Maskinlag SA

§ 1. Laget
Stod Maskinlag SA, nedenfor kalt laget, er et andelslag med begrenset økonomisk ansvar, vekslende medlemstall og kapital.

§ 2. Formål
Formålet med samarbeidet er å fremme en arbeidsmessig og økonomisk rasjonalisering av medlemmenes gårdsdrift, samt annen virksomhet som er naturlig knyttet til det. Herunder presiseres at lagets formål er kostnadsfordeling mellom medlemmene i henhold til bruk og ikke næringsmessig overskudd over tid.
Dette kan bl.a gjennomføres ved:
1. Felles innkjøp og bruk av maskiner og redskaper.
2. Felles bruk av de enkelte medlemmers maskiner og redskaper.
3. Samarbeid om arbeidskraft og maskiner ved utførelse av bestemte oppgaver.
4. Samarbeid om løsning av andre oppgaver som har tilknytning til mekanisering av gårdsdriften.

§ 3. Medlemmer
Som medlemmer opptas eiere av jordbrukseiendommer i Stod. For at nye medlemmer skal bli tatt opp, må det være enstemmighet i styret. Medlemskapet er bindende så lenge et medlem garanterer for en maskin, såfremt garantiansvaret ikke kan overdras til andre medlemmer. Utmelding må skje med minst 6 måneders varsel, skriftlig til styret, og gjelder i tilfelle fra årets utgang. Medlemskapet opphører likevel ikke før alle mellomværende mellom vedkommende medlem og laget er oppgjort. Medlemmet er ansvarlig for lagets forpliktelser inntil medlemskapet opphører.

§4. Andeler
Medlemmene tegner seg for en andel hver. Hver andel lyder på kr.100.-. Andelene innbetales kontant, og laget fører protokoll over medlemmer og andeler. Andelen utbetales ved utmelding.

§5. Tilknytning til eiendommene
Andelene følger eiendommene og kan ikke skilles fra disse. Ved overdragelse av eiendommen går den nye eier inn som medlem og overtar andelene med de rettigheter og plikter som derav følger. Andelene kan ikke særskilt pantsettes eller tas utlegg i.

§6. Medlemmenes rettigheter og plikter
1. Felles redskap/maskinkjøp finansieres ved 100% låneopptak. Det opptas nytt lån ved hvert maskinkjøp, som nedbetales over 5 år. Redskapene stilles som pantesikkerhet med såkalt flåtepant.
2. For et felles innkjøp av redskap/maskin, skal de medlemmer som er interessert i å bruke denne, skriftlig garantere for et beløp som minimum tilsvarer 3 års kostnad med å eie redskapet/maskinen. Størrelsen på det totale garantiansvaret for hver enkelt maskin fastsettes av styret. Garantien gjelder så lenge redskapet/ maskinen er i lagets eie. Dersom regnskapet for et redskap viser underskudd et enkelt år, skal de som stiller garanti for dette redskapet, dekke opp underskuddet i forhold til sin andel av den totale garantien. Eventuelle innbetalinger av garantier tilbakebetales i senere år hvis regnskapet for redskapet viser overskudd. Garantiinnbetalinger godtgjøres med renter. Rentefot fastsettes av årsmøtet.
3. Fellesskapets redskaper/ maskiner stasjoneres hos medlemmene, og en av garantistene velges som vert for maskinen/ redskapet. Verten har ansvar for forsvarlig bruk og vedlikehold av de enkelte maskiner som er stasjonert hos vedkommende. Utgifter til drivstoff, olje, reparasjoner og rutinemessig vedlikehold samt godtgjørelse til eventuell bemanning og administrasjon belastes laget og kalkuleres inn i leieprisen som legges til grunn for oppgjøret. Vert for redskapet plikter å føre kjøreliste. Enhver som bruker maskinen, er pliktig til å sette den i stand eller underrette ansvarshavende om mangel. Eventuelt vedlikehold som utføres av den enkelte bruker, godtgjøres etter fastsatt timepris. Klargjøring før sesong skal fortrinnsvis skje på dugnad av de personer som skal bruke maskinen. Godtgjørelse for lagring fastsettes på årsmøtet.
4. Medlemmene kan benytte lagets redskaper som om de tilhørte medlemmet selv, så lenge det dreier seg om slik bruk som vedkommende redskap er konstruert for. Dersom 2 eller flere medlemmer har behov for å bruke et redskap på samme tid, og de ikke er enige om rekkefølgen, avgjøres spørsmålet av vert for vedkommende maskin. Medlemmene kan i rimelig utstrekning benytte lagets maskiner til leiekjøring hos ikke- medlemmer. Leiekjøring må imidlertid ikke komme til fortrengelse av medlemmers bruk. Ved leiekjøring med lagets maskiner tilfaller fastsatt godtgjørelse for egen arbeidskraft og traktor kjøreren, mens resten av leieinntekten tilfaller laget.
5. Medlemmene plikter å overholde vedtektene og alle vedtak som gjøres av styret, medlemsmøtet og årsmøtet. Lagets medlemmer skal for øvrig søke å legge opp alle større onnearbeider slik at lagets samlede maskiner og medlemmenes arbeidskraft utnyttes mest mulig rasjonelt og slik at nytten av samarbeidet blir mest mulig jevnt fordelt. Hvert enkelt medlem har selv ansvaret for å ta initiativ til at evt. skjevheter til hans disfavør blir utjevnet.

§7. Gjeld
Medlemmene hefter utad for lagets økonomiske forpliktelser bare med sitt andelsinnskudd. Innad i laget hefter den enkelte i tillegg for evt. garantier.

§8. Regnskap/ oppgjør
Regnskapsåret følger kalenderåret. For hver enkelt maskin som laget anskaffer, føres egen konto i regnskapet. Her føres til utgift alle utlegg vedrørende vedkommende maskin (renter, avskrivninger, reparasjoner, vedlikehold, driftsutgifter og andel administrasjon/ lagerleie) til inntekt evt. leieinntekter, forsikringserstatning m.v. Dersom regnskapet for et redskap viser underskudd et enkelt år, skal de som stiller garanti for dette redskapet dekke opp underskuddet i forhold til sin andel av den totale garantien. Eventuelle innbetalinger av garantier tilbakebetales i senere år hvis regnskapet for redskapet viser overskudd. Hver maskin har sin kjørebok, som skal føres av ansvarshavende og kvitteres for hvert oppdrag og leveres formann/regnskapsfører innen 10 dager før faktureringsdato(er). Alle gevinster ved salg av lagets redskaper eller maskiner brukes til ekstraordinær nedskriving ved kjøp av nytt og fortrinnsvis på redskaper og maskiner av samme slag. Alle mellomværende gjøres opp før 31.1. Ved innbytte eller salg av en maskin skal den sluttoppgjøres før ny maskin anskaffes, hvis en eller flere garantister velger å trekke seg.

§9. Årsoverskudd
Hvis en maskin går med overskudd, skal overskuddet gå til nedbetaling av gjeld på maskinen eller settes av til innkjøp av ny maskin av samme type. Et eventuell overskudd skal følge hver maskin.

§10. Overtredelse
Medlemmer som overtrer vedtektene eller bestemmelser fastsatt i medhold av disse, kan av styret ilegges erstatning for det tap laget er påført. Hvis overtredelsen gjentar seg flere ganger, kan årsmøtet ekskludere vedkommende medlem. Vedtak om eksklusjon må være enstemmig blant de øvrige medlemmene som er tilstede på årsmøtet. Vedkommende skal i slike tilfeller være gitt adgang til å uttale seg på forhånd. Blir et medlem ekskludert eller trekker seg ut av laget uten samtykke, har laget krav på å få innbetalt den forhåndsmessige del av av sin gjeld. Medlemmet mister dessuten sitt andelsinnskudd og sin del av lagets fellesformue.

§11. Voldgift
Alle tvister mellom laget og medlemmene avgjøres med bindende virkning av en voldgiftsnemnd på 3 medlemmer. Hver av partene oppnevner en representant i nemnda. Det 3.medlem som er nemndas oppmann, oppnevnes av sorenskriveren i Inderøy. I tilfelle en av partene 4 uker etter mottakelsen av skriftlig varsel ikke har oppnevnt sin representant, oppnevnes også denne av sorenskriveren. Voldgiftsnemnda avgjør samtidig med bindende virkning hvordan utgiftene skal fordeles mellom partene.

§12. Styret
Laget ledes av et styre på 3 medlemmer, som velges på årsmøtet av og blant medlemmene. Styremedlemmenes funksjonstid er 3 år. De første 2 år etter stiftelsen går ett av medlemmene ut ved loddtrekning. Årsmøtet velger leder for ett år av gangen blant styrets medlemmer. Nestformann og sekretær velges av styret. Årsmøtet velger 1. og 2. varamann til styret. Leder innkaller til styremøte så ofte han/hun finner det nødvendig eller når 2 av styrets medlemmer ber om det. Det skal føres møtebok som underskrives av samtlige styremedlemmer.

§13. Styrets gjøremål
1. Forstå lagets forretningsdrift og ellers lede virksomheten i overensstemmelse med vedtektene og årsmøtets vedtak.
2. Årlig fastsette leiepriser for lagets maskiner, samt faktureringsdato(er).
3. Foreta innkjøp og salg av maskiner.
4. Påse at maskinene blir holdt i god stand.
5. Sørge for at lagets maskiner brannforsikres etter nyverdi. Traktorer og selvgående skurtreskere som er fellesskapets eiendel, skal forsikres med en kombinert traktorforsikring som omfatter brann, trafikkforsikring og ulykkesforsikring for traktorer.
6. Til gyldig vedtak i styret kreves at minst 2 stemmer for. Det skal føres møtebok over styrets forhandlinger. Møteboka underskrives av de styremedlemmer som er til stede.
7. Styret engasjerer daglig leder/ forretningsfører. Styret kan gi prokura. Utad representeres laget av styrets leder og daglig leder hver for seg. Disse tegner også lagets firma.
8. Styret skal til enhver tid vurdere tiltak for å forhindre at medlemmer som har utestående fordringer til laget, fortsatt får leie redskap. For å få leid redskap, må alle utestående fordringer være innfridd. Etter vurdering av styret kan medlemmet bli pålagt å forhåndsbetale, før leie av redskap skjer. Medlemmet må også betale de ekstra kostnadene dette påfører laget. Medlemmet som ikke overholder sine forpliktelser, kan bli fratatt retten til å være vert på div. redskap. Styret vil finne ny vert/ verter blant medlemmene.

§14. Årsmøte
Årsmøtet er lagets øverste myndighet. Innkalling skjer skriftlig med minst 14 dagers varsel. Med innkalling skal følge sakliste. Saker som skal tas opp på årsmøtet, må være styret i
hende før 15. februar. Ordinært årsmøte holdes innen 15. mars. På det ordinære årsmøtet skal følgende saker behandles:
1. Styrets beretning
2. Regnskap
3. Fastsettelse av evt. godtgjørelse til styret
4. Fastsettelse av lagerleie
5. Fastsettelse av rentefot for garantiinnbetalinger
6. Valg av styre
7. Valg av leder til styret for 1 år
8. Valg av vararepresentant til styret for 1 år
9. Valg av 2 revisorer for 1 år
10. Valg av 2 medlemmer til valgkomite for neste årsmøte
11. Andre saker som er nevnt i innkallingen
Andre saker enn de som er nevnt i innkallingen, kan behandles, men ikke avgjøres uten at samtlige medlemmer er tilstede og er enige om det.

§15. Medlemsmøter
Andre medlemsmøter holdes når styret beslutter det eller når minst halvparten av lagets medlemmer krever det.

§16. Vedtektsendringer
Forslag til endring av vedtektene skal behandles i ordinært eller ekstraordinært årsmøte og skal være styret i hende senest 1 mnd. før årsmøtet. Til gyldig vedtak av endringsforslag kreves at minst 2/3 av de fremmøtte stemmer for.

§17. Oppløsning
Forslag om oppløsning må sendes styret før 1. desember og behandles på 1. årsmøte. Gyldig vedtak om oppløsning krever minst 2/3 flertall av de fremmøtte. Ved oppløsning skal fellesskapets maskiner og andre eiendeler avhendes til best mulig pris, og etter at all gjeld er betalt, skal formuen utdeles til medlemmene. Først skal medlemmene så vidt mulig ha tilbake de innskudd de har gjort i form av kontanter eller byttemaskiner. Fordelingen av den resterende formue skal skje i forhold til det antall timer medlemmene ifølge kjørebøker og timelister har brukt fellesskapets maskiner i de tre siste hele kalenderår.