Stod » Lag og foreninger » Stod IL » Årsmøtet i Stod idrettslag arrangeres på Teams

Årsmøte i Stod idrettslag 20. april 2021 kl. 19.00 på Teams pga. korona-restriksjoner. Lenke til møtet vi bli lagt ut her på stod.no en time før møtet. Sakspapirer finner du her.

Sakliste

 1. Godkjenning av innkalling og sakliste
 1. Valg av ordstyrer, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
 1. Behandling av årsberetning og gruppeårsmeldinger.
 1. Regnskap 2021

Forslag til vedtak: «Regnskapet for 2020 vedtas som framlagt. Overskudd/underskudd for ski, volleyball og fotball føres mot fond for hver enkelt gruppe.»

 1. Innkomne saker til behandling

Ingen saker til behandling.                                                                                        

 1. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift

Forslag til vedtak:

«Medlemskontingent for 2021 kreves inn etter årsmøtet etter samme satser som i 2020:

 • Familiemedlemskap kr 600
 • Enkeltmedlem kr 200
 • Støttemedlem kr 100

Familiemedlemskap defineres som foresatt(e) med barn som bor i samme hus. Når et barn fyller 18 år skal det betales enkeltmedlemskap.

Gruppene vedtar selv eventuell innkreving av treningsavgifter og nivå på treningsavgiftene.»

 1. Budsjett 2021


Forslag til vedtak: «Budsjett for 2021 vedtas som framlagt.»

 1. Behandling av idrettslagets organisasjonsplan

Organisasjonsplanen er tilgjengelig på Stod idrettslag sine sider på stod.no under Stod il sin organisasjon.

 Forslag til vedtak: «Pga. at årsmøtet foregår på Teams er det vanskelig å få en god diskusjon i årsmøtet. Styret får i oppgave å gjennomgå organisasjonsplanen og framlegge forslag til endringer for årsmøtet 2022»

 1. Valg

Valgkomiteen har bestått av Aina Roel, Anne Martha Bjørnes og Marie Nordbach med Marius Viken som varamedlem. Valgkomiteens forslag til nye tillitsvalgte blir lagt fram på årsmøtet.

Styret i Stod idrettslag