Stod » På plakaten » Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Stod il

Tid: 29. august kl 19.30
Sted: Klubbrommet i Stod samfunnshus

Sakliste:

 1. Godkjenning av innkalling og sakliste
 2. Velge ordstyrer, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen
 3. Behandle forslag og saker:
  3.1 Lagets signatur – I dag har laget ikke tildelt noen signatur, det er hele styret som har denne rettigheten. Det betyr at alle i styret må signere på verdipapirer eller andre viktige dokumenter. Dette er en vanskelig gjennomførbar løsning som krever mye tid. Vår bankforbindelse Sparebank1SMN har anbefalt at vi tildeler signatur til styrets leder og et styremedlem sammen.
  Forslag til vedtak: «Signaturretten i Stod idrettslag tildeles styrets leder og et styremedlem i fellesskap.«
  3.2 Vedtektsendring §15 punkt 10 Valg, punkt b
  Trøndelag idrettskrets har godkjent vår lov vedtatt på årsmøte 19.03.19 med en merknad. Det stilles krav til at loven angir et konkret antall styremedlemmer som skal velges på årsmøtet.
  Forslag til vedtak: «9 styremedlemmer