Stod » På plakaten » Informasjon angående barnehageplasser i Stod

Informasjon angående barnehageplasser i Stod

 

I forbindelse med informasjon av hvor Bolystprosjektet i Stod nå står har vi fått noen tilbakemeldinger og innspill angående barnehageplasser ved Marisletta barnehage

Det er for lite barnehageplasser i Stod og foreldrene er nødt til å bruke plasser i barnehager i Steinkjer sentrum istedenfor i heimbygda. Om en både bor og jobber i Stod blir det en lang omveg å kjøre barna til Steinkjer sentrum for så å hente de på ettermiddagen igjen.

Å få barn og å ha småbarn gjør det ofte enklere å knytte kontakter med andre småbarnsforeldre og mange skaper seg en sosial arena når de blir kjent med andre småbarnsforeldre i barnehagen.

For barna sin hverdag må det være bedre å gå i en barnehage de har kort reisevei til. I barnehagen knytter mange barn sine første vennskap, venner de også skal gå på skole sammen med i ti år. Det sosiale aspektet, og gleden med å være en del av et fellesskap og å bygge tilhørighet i bygda har stor verdi. En verdi vi ikke kan måle i penger, vi måler det i livskvalitet.

Faktaopplysninger fra Marisletta barnehage

I samtale med styrer i Marisletta barnehage bekrefter Ann Inger Sørli at de har 9 barn på venteliste i dag. Vi kan derfor regne med at de vinteren 2017/18 ikke vil få plass for alle som ønsker det. Barnehagen har som mål å tilby plass til alle som ønsker det og synes det er uheldig at barn ikke får tilbud om plass i heimbygda.

At vi dette året har for lite barnehageplasser er det to grunner til.

  1. Manglende finansiering ut over dagens barnetall.

I 2011 tok barnehagen i bruk lokalene nede som en ekstra avdeling. Barnetallet ble økt med 8 barn (fra 36 til 44) og bemanningen med 1,5 årsverk. Kommunen bevilget ekstra midler til barnehagen i denne forbindelsen. (På denne tiden var det ikke ledige plasser i sentrum og derfor lett å få utvide kapasiteten på bygda.)

I 2012 var det fortsatt barn på venteliste og styret sendte gjentatte søknadsbrev der behovet for en utvidelse av antall barnehageplasser ble begrunnet.

Barnehagen fikk avslag i først og andre søknadsrunde. Men etter hvert ble det gjennomslag for finansiering av flere plasser og vi havnet på det nivået som er i dag (48 barn).  Marisletta fikk godkjent mer areal i samme periode da lokalene i kjelleren først var godkjent som midlertidige lokaler.

Siden da har barnetallet vært ganske stabilt og de fleste har fått tilbud om plass når de har ønsket det.

Status barnehageplasser: kommunen har bygd nye, store barnehager i sentrum og det er for tiden ledige plasser der. Andre barnehager har søkt om utvidelse men fått avslag. Det er lite sannsynlig at en søknad om finansiering av flere plasser i Stod ville få positivt svar.

 

  1. Areal-utnyttelse.

For tiden er det 24 barn på avdelingen med 4- og 5åringer, 12 3åringer nede og 12 barn på småbarnsavdelingen. I følge regelverket kan vi ta inn 8-9 barn til, men arealnormen er lav og det er sjelden barnehager utnytter den 100%.

Vi mener at vi har behov for den plassen vi har med den barnegruppen som bruker barnehagen i dag. Med flere barn kan vi oppleve at kvaliteten forringes. Det er bedre å være barn når det ikke er for trangt om plassen.

Marisletta barnehage er nå inne i en periode der det er store kull av de to eldste aldersgruppene i barnehagen. Våren 2018 går det ut 17 barn, og våren 2019 går det ut 14 barn. Styrer i barnehagen mener derfor at situasjonen med at ikke alle som ønsker det får plass vil ordne seg av seg selv i løpet av det neste året. Ut i fra denne vurderingen har barnehagen ikke satt i gang et engasjement rundt det å arbeide for å skape flere barnehageplasser i Stod.

 

 

Opplysninger fra Rådgiver barnehage Trude Austheim, Steinkjer kommune.

Steinkjer kommune har fått utarbeidet befolkningsprognoser og prognoser for førskolebarn for de ulike skoleområdene i Steinkjer kommune. Arbeidet er gjort av Norconsult. Prognosene gjelder for perioden 2016 – 2033.

For å kunne gjøre de rette prioriteringene i forhold til dimensjonering og plassering av det framtidige barnehage- og skoletilbudet i kommunen («rett kapasitet på rett sted til rett tid»), er det nødvendig med gode anslag for framtidig utvikling førskolebarn og skolebarn i de ulike skoleområdene.

Prognoseberegningene tar utgangspunkt i befolkningsdata på grunnkretsnivå pr. 1.1.2016 og elevtall på skolene i skoleåret 2015/16. Resultatene presenteres med barneskoleområder som minste geografiske nivå.

For Binde skoleområde er barnetallsprognosene 1-5 år slik:

 

2012      69 barn                2015      75 barn

2013      84 barn                2016      73 barn

2014      79 barn                2017      80 barn

 

For årene fremover vil et prognosert barnetall i kretsen ligge rundt 70 barn i alderen 1-5 år.

I Steinkjer kommune er det full barnehagedekning, men det betyr ikke at alle foreldre får barnehageplass der hvor de helst vil. Spesielt i Marisletta barnehage har det vært utfordringer knyttet til dette. Politikerne i Steinkjer er opptatt av at alle kretser skal ha et godt barnehagetilbud, men de er også tydelige på at man ikke skal ha en overkapasitet totalt i kommunen. Derfor kan en stodbygg oppleve at en må bruke ledige barnehageplasser i andre deler av kommunen, istedenfor på Binde.

Tilskudd til private barnehager baserer seg på kommunes regnskap to år tilbake. Private barnehager får utbetalt tilskudd fra kommunen tre ganger pr. år. Tilskuddet baserer seg på antall barn i den enkelte barnehage på telletidspunkt.

Marisletta barnehage søkte i 2013 om finansiering av flere barnehageplasser, men fikk avslag på søknaden i kommunestyret. Barnehagen fikk godkjent et større areal samme år.

 

 

Stod, 22. september 2017

Stod Frivilligsentral